top of page

אביר התודעה - עיכול
(קלפי מאבק)

אביר התודעה - עיכול
(קלפי מאבק)

עיכול הוא תהליך שעניינו הסדרת יחסי הפנים והחוץ. תהליך של התמודדות עם פחד ואימה מחדירה, מפליטה ומשינוי. התמודדות עם ספקות, הגזמות, והכחשות. התמודדות עם עצמנו, עם הפחדים הרצונות והתשוקות שלנו.

העיכול פותח מרחב של זמן במסגרתו, בתהליכים גלויים ובעיקר סמויים, דברים מתפרקים, נטמעים, מנוצלים, נוצרים מחדש ומופרשים. תהליך של זיקוק וסינון וחיבור והבשלה. תהליך של המרה ויצירה. שבו חומר הופך אנרגיה ואנרגיה הופכת חומר; תוספת הופכת הופכת לשארית ושארית לתוספת; תהליך שבו החיצוני הופך פנימי והפנימי חיצוני. כל שלב של גדילה וצמיחה הוא תוצר של עיכול.

תהליך העיכול מתרחש מעבר לפחד ובתוך האימה. בנכונות לתת לדברים להיכנס אליך פנימה, בנכונות לתת לדברים זמן ומקום להיטמע ולחולל שינוי, בנכונות לתת לדברים לצאת החוצה, ולעמוד מול התוצאות. בנכונות לתת זמן ומנוחה לגוף הנאבק. במובן זה עומד העיכול כצידו השני של מרחב החלימה.

אתה יכול לברוח אבל לא יכול להתחבא.

עיכול הוא תהליך שעניינו הסדרת יחסי הפנים והחוץ. תהליך של התמודדות עם פחד ואימה מחדירה, מפליטה ומשינוי. התמודדות עם ספקות, הגזמות, והכחשות. התמודדות עם עצמנו, עם הפחדים הרצונות והתשוקות שלנו.

העיכול פותח מרחב של זמן במסגרתו, בתהליכים גלויים ובעיקר סמויים, דברים מתפרקים, נטמעים, מנוצלים, נוצרים מחדש ומופרשים. תהליך של זיקוק וסינון וחיבור והבשלה. תהליך של המרה ויצירה. שבו חומר הופך אנרגיה ואנרגיה הופכת חומר; תוספת הופכת הופכת לשארית ושארית לתוספת; תהליך שבו החיצוני הופך פנימי והפנימי חיצוני. כל שלב של גדילה וצמיחה הוא תוצר של עיכול.

תהליך העיכול מתרחש מעבר לפחד ובתוך האימה. בנכונות לתת לדברים להיכנס אליך פנימה, בנכונות לתת לדברים זמן ומקום להיטמע ולחולל שינוי, בנכונות לתת לדברים לצאת החוצה, ולעמוד מול התוצאות. בנכונות לתת זמן ומנוחה לגוף הנאבק. במובן זה עומד העיכול כצידו השני של מרחב החלימה.

אתה יכול לברוח אבל לא יכול להתחבא.

bottom of page