top of page

1 ליבה - חיים

1 ליבה - חיים

החיים הם כח של גדילה וצמיחה והתפשטות הבא לידי ביטוי בתהליכי טרנספורמציה, מטמורפוזה ומוטציה. זהו כוח אינרציה שאינו יודע שובע, מתפתח הלאה ומתגוון באינספור צורות וביטויים. כוחות החיים הם כוחות של הכפלה וחיבור. מהותם: התמדה ושימור. והתנהלותם תחת ברירה.

מקור החיים בסיפוק הצרכים. בחידוש האנרגיה. בהתאמה לתנאים. בתנועה והכלה והטמעה של מכשולים. ביצירת הרגלים ושגרה. ביצירת מערכות של יחסים וקשרים בין דברים. ביחסי תן וקח, במסחר. בדאגה שכולה חיוב הפעולה - תלות הדדית.

החיים טוענים את החלל בזמן: בסופיות הקיום האינסופי. הם כח של ההווה שמבקש לגעת ולאחוז בעתיד לבוא. לארגן את הלא נודע תחת תקווה. כגורל וציווי.

החיים מתארגנים דרך צורות: ביצורים. והם מרחב תצוגה של יופי, ושל התארגנות ללא תכלית ותכנית. יש כח החיים, יש מעגל החיים, יש משמעות החיים, ויש את החיים.

אמץ עקרון פעולה, וחתור למימוש המהות.

החיים הם כח של גדילה וצמיחה והתפשטות הבא לידי ביטוי בתהליכי טרנספורמציה, מטמורפוזה ומוטציה. זהו כוח אינרציה שאינו יודע שובע, מתפתח הלאה ומתגוון באינספור צורות וביטויים. כוחות החיים הם כוחות של הכפלה וחיבור. מהותם: התמדה ושימור. והתנהלותם תחת ברירה.

מקור החיים בסיפוק הצרכים. בחידוש האנרגיה. בהתאמה לתנאים. בתנועה והכלה והטמעה של מכשולים. ביצירת הרגלים ושגרה. ביצירת מערכות של יחסים וקשרים בין דברים. ביחסי תן וקח, במסחר. בדאגה שכולה חיוב הפעולה - תלות הדדית.

החיים טוענים את החלל בזמן: בסופיות הקיום האינסופי. הם כח של ההווה שמבקש לגעת ולאחוז בעתיד לבוא. לארגן את הלא נודע תחת תקווה. כגורל וציווי.

החיים מתארגנים דרך צורות: ביצורים. והם מרחב תצוגה של יופי, ושל התארגנות ללא תכלית ותכנית. יש כח החיים, יש מעגל החיים, יש משמעות החיים, ויש את החיים.

אמץ עקרון פעולה, וחתור למימוש המהות.

bottom of page