top of page

אס הנוצות - רגע
(קלפי כניסה)

אס הנוצות - רגע
(קלפי כניסה)

להיות קיים משמע להיות בזמן.

כמה זמן יש ברגע?

רגע הוא יחידת הזמן של הקיום, של ההווה, של הפעולה היוצרת. יחידת מידה של קרבה וריחוק, של אינטימיות והתבוננות, של מרווח, כמעט-כלום, שנוכח, מטיל צל. מניח לדברים להיות מה שהם: פחות מעצמם ובכל זאת יותר מעצמם, כל-כך עצמם. ​

ההיות ברגע מכנס את תודעת השבריריות והסופיות של הקיום אל העוצמה האבסולוטית של הנוכחות.

שבריריות וריחוף הנוצה מרמזים על כוחו של הרגע לשאת בנטל הקיום בעזרת הרוח. המסע לגילוי הקיום וחיפוש אחר משמעות קיומית עומד להתחיל.

בדידות של שביעות רצון.

להיות קיים משמע להיות בזמן.

כמה זמן יש ברגע?

רגע הוא יחידת הזמן של הקיום, של ההווה, של הפעולה היוצרת. יחידת מידה של קרבה וריחוק, של אינטימיות והתבוננות, של מרווח, כמעט-כלום, שנוכח, מטיל צל. מניח לדברים להיות מה שהם: פחות מעצמם ובכל זאת יותר מעצמם, כל-כך עצמם. ​

ההיות ברגע מכנס את תודעת השבריריות והסופיות של הקיום אל העוצמה האבסולוטית של הנוכחות.

שבריריות וריחוף הנוצה מרמזים על כוחו של הרגע לשאת בנטל הקיום בעזרת הרוח. המסע לגילוי הקיום וחיפוש אחר משמעות קיומית עומד להתחיל.

בדידות של שביעות רצון.

bottom of page