top of page

14 ליבה - כלכלה

14 ליבה - כלכלה

כלכלה היא ׳תיבת הפנדורה׳ של השטן. מערכת של חליפין והמרה. המבנה המדומיין, הייצרי, האידיאולוגי, של האנושי החברתי. הכלכלה ממירה את תנאי הקיום הפרטיים - הישרדות, צורך ומסחר - למערכת ערכים מופרכת של רווח והפסד, של היצע וביקוש. היא ממירה את כח האינרציה של הקיום בתאווה לעוד ויותר. ממירה את הסקרנות בניצול הזדמנויות.

כלכלה קשורה למטבע - לערך סחיר, כלומר בעל תוקף, מגובה בסמכות. לכן הכלכלה מטבעה היא מערכת של בעלות ושליטה וחוקים. מערכת שנשענת על פערים ביחסי הכוח והקצנתם, על דיכוי וניצול. (ולהבדיל ממערכות טבעיות/אקולוגיות שמונהגות על ידי ההיגיון של איזון.)

הכלכלה משקללת לתוכה את התשוקות, הדחפים והיצרים האנושיים להם היא מבקשת לעשות סובלימציה, תוך כדי שימורו ועידודו של החייתי/הטורף בספקולציה.

כלכלה היא מונותאיזם חסר אל, חסר טבע, וחסר אנושיות.​

כלכל מעשיך כך שהאינטרסים והרווח יהיו להשקעה: יחזיקו בעתיד משותף

כלכלה היא ׳תיבת הפנדורה׳ של השטן. מערכת של חליפין והמרה. המבנה המדומיין, הייצרי, האידיאולוגי, של האנושי החברתי. הכלכלה ממירה את תנאי הקיום הפרטיים - הישרדות, צורך ומסחר - למערכת ערכים מופרכת של רווח והפסד, של היצע וביקוש. היא ממירה את כח האינרציה של הקיום בתאווה לעוד ויותר. ממירה את הסקרנות בניצול הזדמנויות.

כלכלה קשורה למטבע - לערך סחיר, כלומר בעל תוקף, מגובה בסמכות. לכן הכלכלה מטבעה היא מערכת של בעלות ושליטה וחוקים. מערכת שנשענת על פערים ביחסי הכוח והקצנתם, על דיכוי וניצול. (ולהבדיל ממערכות טבעיות/אקולוגיות שמונהגות על ידי ההיגיון של איזון.)

הכלכלה משקללת לתוכה את התשוקות, הדחפים והיצרים האנושיים להם היא מבקשת לעשות סובלימציה, תוך כדי שימורו ועידודו של החייתי/הטורף בספקולציה.

כלכלה היא מונותאיזם חסר אל, חסר טבע, וחסר אנושיות.​

כלכל מעשיך כך שהאינטרסים והרווח יהיו להשקעה: יחזיקו בעתיד משותף

bottom of page