top of page

מלך הנוצות - תואר
(קלפי שליחות)

מלך הנוצות - תואר
(קלפי שליחות)

תואר הוא תוספת לדבר. מעניק לו הקשר, נוטע אותו בשיח, במציאות. (לדוגמא: השולחן העגול). התואר מציין את הקיום של הדברים דרך ההופעה - כביטוי. מה שיכול להיות מוכר על ידי כולם. הוא מאפשר לזהות דברים ולתקשר, לפתוח מרחב של התייחסות, ליצור מערכות של כוח, שליטה, והיררכיה. כך הופך התואר להגדרה מצמצמת ומגבילה.

מלך הנוצות מבקש לבטל את ההבחנה בין מהות הדברים ואופני ההופעה שלהם. לשחרר את הדברים ואת עצמנו אל הריבוי והשפע שמתארגנים תחת התואר בכל פעם מחדש. כהכרחיים. זו קריאה לעכל את התואר אל ההוויה כתכונה שלה. להפוך את ההגדרות למרחב מחיה ופעולה, לתכונות אופי. להפוך את התוספת (תואר) למה שבא לידי ביטוי בשארית (בחיים).

התואר קורא לנו לראות במצוי את הראוי, לקחת בעלות ואחריות על אופני הביטוי והקיום. להשתחרר מהגדרות ולחיות תחת אידיאל. לחיות תחת השאיפה להמשיך ולהתפתח ולהוסיף כבוד והכרה ועוצמה לתואר. למרות הסכנה.

במקום שבו התואר קודם לאדם היה לאדם שהתואר נושא. מקור לחזון וסמכות.

תואר הוא תוספת לדבר. מעניק לו הקשר, נוטע אותו בשיח, במציאות. (לדוגמא: השולחן העגול). התואר מציין את הקיום של הדברים דרך ההופעה - כביטוי. מה שיכול להיות מוכר על ידי כולם. הוא מאפשר לזהות דברים ולתקשר, לפתוח מרחב של התייחסות, ליצור מערכות של כוח, שליטה, והיררכיה. כך הופך התואר להגדרה מצמצמת ומגבילה.

מלך הנוצות מבקש לבטל את ההבחנה בין מהות הדברים ואופני ההופעה שלהם. לשחרר את הדברים ואת עצמנו אל הריבוי והשפע שמתארגנים תחת התואר בכל פעם מחדש. כהכרחיים. זו קריאה לעכל את התואר אל ההוויה כתכונה שלה. להפוך את ההגדרות למרחב מחיה ופעולה, לתכונות אופי. להפוך את התוספת (תואר) למה שבא לידי ביטוי בשארית (בחיים).

התואר קורא לנו לראות במצוי את הראוי, לקחת בעלות ואחריות על אופני הביטוי והקיום. להשתחרר מהגדרות ולחיות תחת אידיאל. לחיות תחת השאיפה להמשיך ולהתפתח ולהוסיף כבוד והכרה ועוצמה לתואר. למרות הסכנה.

במקום שבו התואר קודם לאדם היה לאדם שהתואר נושא. מקור לחזון וסמכות.

bottom of page