top of page

20 ליבה - גורל

20 ליבה - גורל

גורל הוא קטגוריה של מחשבה תכליתית (טלאולוגית): של אפשרות וזמן והכרח. אופן שבו האדם מבקש לתפוס עתיד אפשרי כהכרחי. ניסיון לשלוט בלא ידוע כתוצר של מערכת קשרים סיבתית פתלתלה ולא פעם חמקמקה. קונסטלציה של אבני דומינו קוסמיות.

גורל הוא דרך לקיים זיקה מדומיינת והכרחית בין דברים נפרדים בכדי להתמקם באופן ספציפי. דרך להציע פוטנציאל ואתגר לחיים של יצירה: קביעת האקראי והמקרי כהכרחי ומהותי. ללא חרטות. כביטוי של הסופיות האנושית, אופק הפעולות שלנו. ביטוי של החרדות והתקוות שהן שגרת יומינו. ניסיון לחשוב את החיים תחת הסבר וצידוק, תחת משמעות.

שכן הגורל הוא תמיד עכשיו. האופן שבו ההווה מבקש להרגיש ולגעת בעתיד. האופן שבו העתיד נוכח-כבר בהווה. שכן, למען האמת: ״הכל לא ידוע, והרשות אינה נתונה״. למען האמת, העתיד פתוח ואנחנו סופיים. למען האמת, יש לחרוג וליצור דווקא את מי שאנחנו, את מה ש׳נתון לנו מראש׳.

ובכך, הגורל כמו מהפך את סדר העניינים: המשותף קודם לפרטי שממנו הוא נובע; ההכרח קודם לאפשרות שממנה הוא נקבע; התקווה קודמת להימור שמעניק לה ממשות. גורל אינו אלא אופן של התכוונות. קבלת האנושי שאתה כגזירת גורל של האדם שאתה. להיות כפוף לגורל משמע: להיות בדרך; להיות (אדם) בדרך אל האנושי.

“You can't always get what you want; but you get what you need." (Rolling Stones)

גורל הוא קטגוריה של מחשבה תכליתית (טלאולוגית): של אפשרות וזמן והכרח. אופן שבו האדם מבקש לתפוס עתיד אפשרי כהכרחי. ניסיון לשלוט בלא ידוע כתוצר של מערכת קשרים סיבתית פתלתלה ולא פעם חמקמקה. קונסטלציה של אבני דומינו קוסמיות.

גורל הוא דרך לקיים זיקה מדומיינת והכרחית בין דברים נפרדים בכדי להתמקם באופן ספציפי. דרך להציע פוטנציאל ואתגר לחיים של יצירה: קביעת האקראי והמקרי כהכרחי ומהותי. ללא חרטות. כביטוי של הסופיות האנושית, אופק הפעולות שלנו. ביטוי של החרדות והתקוות שהן שגרת יומינו. ניסיון לחשוב את החיים תחת הסבר וצידוק, תחת משמעות.

שכן הגורל הוא תמיד עכשיו. האופן שבו ההווה מבקש להרגיש ולגעת בעתיד. האופן שבו העתיד נוכח-כבר בהווה. שכן, למען האמת: ״הכל לא ידוע, והרשות אינה נתונה״. למען האמת, העתיד פתוח ואנחנו סופיים. למען האמת, יש לחרוג וליצור דווקא את מי שאנחנו, את מה ש׳נתון לנו מראש׳.

ובכך, הגורל כמו מהפך את סדר העניינים: המשותף קודם לפרטי שממנו הוא נובע; ההכרח קודם לאפשרות שממנה הוא נקבע; התקווה קודמת להימור שמעניק לה ממשות. גורל אינו אלא אופן של התכוונות. קבלת האנושי שאתה כגזירת גורל של האדם שאתה. להיות כפוף לגורל משמע: להיות בדרך; להיות (אדם) בדרך אל האנושי.

“You can't always get what you want; but you get what you need." (Rolling Stones)

bottom of page