top of page

שלוש תודעה - סינתזה
(כלים ראשונים)

שלוש תודעה - סינתזה
(כלים ראשונים)

סינתזה היא מעשה הרכבה (מרכבה) - תורת הסוד של היכולת להחזיק יחד בריבוי ושפע. היכולת לתעל את אנרגיות הפעולה של הכעס לטובת עיצוב המציאות, תחת גורל משותף.

הסינתזה מציבה אותנו בתוך מרחב האפשרויות של הדברים להתארגן (באופן הולך ומתרחב), ללבוש צורה כניסיון ומציאות. אנו לעולם תופסים את הדברים כמכלול מורכב ומשולב של הלכי הנפש, חושיות, מחשבות, מצבי עניינים. לעולם בתוך עולם סינתטי.

במהותה סינתזה היא אקססיבית, חורגת, נוספת. לא פעם בוגדנית - מחברת מין שאינו במינו. משלבת בין אפשרות לממשות. בין יחסים ותנאים.

סינתזה היא עקרון הפעולה של מערכות מורכבות. היא מבקשת מאיתנו להתמודד עם אינספור נקודות המגע שמייצרת המציאות, בכדי לייצר תפיסה ושיפוט. בכדי לפתוח ולהרחיב את קשרי הסיבתיות, ולהציע תקווה. היא מוסיפה את הדרישה לקשור בין דברים. לתפוס אותם יחד. בכל זאת.

סינתזה היא האופן שבו התודעה מחוללת את הקיום כחיים (כניסיון).

סינתזה היא מעשה הרכבה (מרכבה) - תורת הסוד של היכולת להחזיק יחד בריבוי ושפע. היכולת לתעל את אנרגיות הפעולה של הכעס לטובת עיצוב המציאות, תחת גורל משותף.

הסינתזה מציבה אותנו בתוך מרחב האפשרויות של הדברים להתארגן (באופן הולך ומתרחב), ללבוש צורה כניסיון ומציאות. אנו לעולם תופסים את הדברים כמכלול מורכב ומשולב של הלכי הנפש, חושיות, מחשבות, מצבי עניינים. לעולם בתוך עולם סינתטי.

במהותה סינתזה היא אקססיבית, חורגת, נוספת. לא פעם בוגדנית - מחברת מין שאינו במינו. משלבת בין אפשרות לממשות. בין יחסים ותנאים.

סינתזה היא עקרון הפעולה של מערכות מורכבות. היא מבקשת מאיתנו להתמודד עם אינספור נקודות המגע שמייצרת המציאות, בכדי לייצר תפיסה ושיפוט. בכדי לפתוח ולהרחיב את קשרי הסיבתיות, ולהציע תקווה. היא מוסיפה את הדרישה לקשור בין דברים. לתפוס אותם יחד. בכל זאת.

סינתזה היא האופן שבו התודעה מחוללת את הקיום כחיים (כניסיון).

bottom of page