top of page

4 ליבה - כוחות

4 ליבה - כוחות

כח הוא פוטנציאל ועוצמה. אפשרות לצמיחה והרס, בנייה ופירוק, תנועה ושינוי. להבדיל מכוחות החיים הכפופים ללוגיקה של הלחץ, צורות ומערכות של קיום כפופות לכוחות האינסופיים של המחשבה והטבע (דחיה ומשיכה, ביקוע והתכה, כבידה), המתקיימים כמו מעבר לזמן ולפרט. מתוך אדישות להיסטוריה ולשינויים שהם מחוללים. פוטנציאל ועוצמה שפורעים את הסדר בכדי לכונן אותו מחדש, מתוך המקריות, וכמו באקראי.

על פי רוב אנו מבינים כוח דרך היכולת ואי-היכולת. כפוטנציאל ריק נכון ומונח לפעולה, ניתן לניתוח והבנה בהתאם לנקודת המבט, לצרכים ולשימוש. כנשלט ומוגבל - פרטי ואישי. כמה שמקבל משמעות דרך ניצול.

קלף הכוחות קורא להתמסר לכוחות האינסופיים של המחשבה והטבע המקיפים אותנו. להמשיך מעבר לידיעה ולשליטה, להגיע לדיוק והתאמה שמעבר ליכולות. לאפשר לכוחות המחשבה ליצור גופי ידע ולקיים אותם. לברוא ערכים. להרגיש בכוחות המארגנים של הפעולה, להכיר בהגיון הדברים, ובכדי לבחון ולאפשר קפיצות אמונה. להתגבר על משך הזמן ורצף הקיום ולהתמסר לעולם הפעולה שמעבר לחוויה. (לא מבלי שהגוף החי ישלם מחיר.)

הרגש את מסלול החיים ורכב עד לקצה. הפוך למכונה אורגנית.

כח הוא פוטנציאל ועוצמה. אפשרות לצמיחה והרס, בנייה ופירוק, תנועה ושינוי. להבדיל מכוחות החיים הכפופים ללוגיקה של הלחץ, צורות ומערכות של קיום כפופות לכוחות האינסופיים של המחשבה והטבע (דחיה ומשיכה, ביקוע והתכה, כבידה), המתקיימים כמו מעבר לזמן ולפרט. מתוך אדישות להיסטוריה ולשינויים שהם מחוללים. פוטנציאל ועוצמה שפורעים את הסדר בכדי לכונן אותו מחדש, מתוך המקריות, וכמו באקראי.

על פי רוב אנו מבינים כוח דרך היכולת ואי-היכולת. כפוטנציאל ריק נכון ומונח לפעולה, ניתן לניתוח והבנה בהתאם לנקודת המבט, לצרכים ולשימוש. כנשלט ומוגבל - פרטי ואישי. כמה שמקבל משמעות דרך ניצול.

קלף הכוחות קורא להתמסר לכוחות האינסופיים של המחשבה והטבע המקיפים אותנו. להמשיך מעבר לידיעה ולשליטה, להגיע לדיוק והתאמה שמעבר ליכולות. לאפשר לכוחות המחשבה ליצור גופי ידע ולקיים אותם. לברוא ערכים. להרגיש בכוחות המארגנים של הפעולה, להכיר בהגיון הדברים, ובכדי לבחון ולאפשר קפיצות אמונה. להתגבר על משך הזמן ורצף הקיום ולהתמסר לעולם הפעולה שמעבר לחוויה. (לא מבלי שהגוף החי ישלם מחיר.)

הרגש את מסלול החיים ורכב עד לקצה. הפוך למכונה אורגנית.

bottom of page