top of page

7 ליבה - אכזריות

7 ליבה - אכזריות

אכזריות קשורה להתעלמות והימנעות מהמחשבה על התוצאות, ההשפעות והאפקטים של הפעולה מעבר לעצמי. היא כרוכה בניתוק, צמצום והכחדה של החיים, בשלילה ופגיעה בתנאי הקיום. (לכן לא פעם השעמום מניע לאכזריות.) ביצירת היררכיות של חזק וחלש, של עודפות של כח לטובת ניצול ודיכוי.

כל שיפוט וקביעה הם פוטנציאל לאכזריות, לכן לא פעם דברים טבעיים והכרחיים - כמו מוות או מחלה נדמים לנו כאכזריים. כל צורה של אכזריות - גם כזו הכרחית - היא צורה של התעללות ולכן מסוכנת. האכזריות פוגעת הן במי שמתאכזר, שחייב בשל כך לצמצם את הרגישות והפעולה שלו, ולעגן אותם בתסכול ועונג (פרטיים ורגעיים), וכמובן ביחס למושא האכזריות.

אכזריות היא לעולם ביטוי של התשוקה לשלוט ולהתגבר על הסופיות: להחזיק את הסופיות בחיים. ביטוי של תסכול שמחפש פורקן. במובן זה התרבות כמו הצרכנות הם מנגנונים של אכזריות, באשר הם מפתים ומאפשרים ליהנות ממצוקה אלימות וכאב. אכזריות היא סכנה שאורבת לפתחה של כל פעולה יוצרת. אורבת כמו צידה האפל של הסופיות. כמו טעמה המר של פעולה.

כמידת הכהות כך מידת האכזריות.

אכזריות קשורה להתעלמות והימנעות מהמחשבה על התוצאות, ההשפעות והאפקטים של הפעולה מעבר לעצמי. היא כרוכה בניתוק, צמצום והכחדה של החיים, בשלילה ופגיעה בתנאי הקיום. (לכן לא פעם השעמום מניע לאכזריות.) ביצירת היררכיות של חזק וחלש, של עודפות של כח לטובת ניצול ודיכוי.

כל שיפוט וקביעה הם פוטנציאל לאכזריות, לכן לא פעם דברים טבעיים והכרחיים - כמו מוות או מחלה נדמים לנו כאכזריים. כל צורה של אכזריות - גם כזו הכרחית - היא צורה של התעללות ולכן מסוכנת. האכזריות פוגעת הן במי שמתאכזר, שחייב בשל כך לצמצם את הרגישות והפעולה שלו, ולעגן אותם בתסכול ועונג (פרטיים ורגעיים), וכמובן ביחס למושא האכזריות.

אכזריות היא לעולם ביטוי של התשוקה לשלוט ולהתגבר על הסופיות: להחזיק את הסופיות בחיים. ביטוי של תסכול שמחפש פורקן. במובן זה התרבות כמו הצרכנות הם מנגנונים של אכזריות, באשר הם מפתים ומאפשרים ליהנות ממצוקה אלימות וכאב. אכזריות היא סכנה שאורבת לפתחה של כל פעולה יוצרת. אורבת כמו צידה האפל של הסופיות. כמו טעמה המר של פעולה.

כמידת הכהות כך מידת האכזריות.

bottom of page