top of page

תשע נוצות - הנה אדם
(קלפי האמת)

תשע נוצות - הנה אדם
(קלפי האמת)

״הנה אדם״ מכריז בן האלוהים על עצמו. גילום של האלוהי, הטהור והרוחני בבן אדם. הופך עצמו לדגם של אדם. גילום של הרוח בחושניות ובבשר (אסתטיקה), חזרה שוב לעולם לאחר החרדה. קפיצת אמונה שעניינה הסדרה של היצרים והתשוקות מתוך נפילה חופשית אל לב הקיום.

אתה עומד על פצצה, דרוך, מלא חיות. החרדה מפנה מקומה לתחושת עונג שמציפה אותך. אתה מרגיש את הרוח והעוצמה עליה אתה רוכב. פוטנציאל ההרס מוכל בקור הרוח. זהו רגע האמת. לבד עם עצמך ועם המחוייבות לפעולה. זה הזמן לשחרר שליטה ולסמוך על גורלה של הפעולה, על האפקט של המעשה מעבר לשיפוטי תועלת ומוסר. זמן לעמוד על שלך, לקרוא תיגר, להתרומם (מכסא העבודה) ולעמוד עליו. לחשוף את הנוצות האמיתיות שלך. זמן להפוך את הפעולה שמתארגנת כעבודה ששכרה בצידה למלאכה: לשליחות.

נשום עמוק, זכור למה אתה עושה את מה שאתה עושה, פרוש כנפיים, והיה האיש.

״הנה אדם״ מכריז בן האלוהים על עצמו. גילום של האלוהי, הטהור והרוחני בבן אדם. הופך עצמו לדגם של אדם. גילום של הרוח בחושניות ובבשר (אסתטיקה), חזרה שוב לעולם לאחר החרדה. קפיצת אמונה שעניינה הסדרה של היצרים והתשוקות מתוך נפילה חופשית אל לב הקיום.

אתה עומד על פצצה, דרוך, מלא חיות. החרדה מפנה מקומה לתחושת עונג שמציפה אותך. אתה מרגיש את הרוח והעוצמה עליה אתה רוכב. פוטנציאל ההרס מוכל בקור הרוח. זהו רגע האמת. לבד עם עצמך ועם המחוייבות לפעולה. זה הזמן לשחרר שליטה ולסמוך על גורלה של הפעולה, על האפקט של המעשה מעבר לשיפוטי תועלת ומוסר. זמן לעמוד על שלך, לקרוא תיגר, להתרומם (מכסא העבודה) ולעמוד עליו. לחשוף את הנוצות האמיתיות שלך. זמן להפוך את הפעולה שמתארגנת כעבודה ששכרה בצידה למלאכה: לשליחות.

נשום עמוק, זכור למה אתה עושה את מה שאתה עושה, פרוש כנפיים, והיה האיש.

bottom of page