top of page

אס העיניים - אידאה
(קלפי כניסה)

קלף הכניסה לתחום הערכים המוחלטים, תחום האידאות.

אידאות הןצורה מושלמת - כלומר, מדומיינת - של הדברים. הן לעולם חורגות מכל ניסיון שבאפשר (׳חיצוניות׳ לחיים) וקודמות לכל. ובכל זאת קיימות כ׳השתקפות פנימית׳ של המוחלט. האידאות נוכחות בפעולות ובמעשים שלנו, הן עומדות בבסיס ההכרעות שלנו וההיררכיות שאלו מייצרות. האידאות משמשות כמצפן והמצפון של הנפש.

עולם האידאות כרוך בפרדוקס של הפעולה היוצרת: תפיסת האפשרי האבסולוטי.הצבת הפעולה אל מול ערך מוחלט מנכיחה את הפער שבין הפנימי והחיצוני, בין הראוי והמצוי, בייני לבין האחר, בייני לעולם, הצבה שיכולה להוביל לביקורתיות, אי-שביעות רצון, עצירה ונטישה של הפעולה לטובת מחשבות תיאורטיות. לטובת התכנסות מתענגת על העצמי המתייסר.

להבדיל, פעולה מתוך קבלה ללא תנאי חושפת את עובדת הקיום שלנו כהשתקפויות מוחלטות ורגעיות של האמת.

היה לנרקיסיסט שאוהב את האמת

bottom of page