top of page

14 ליבה - כלכלה

כלכלה היא ׳תיבת הפנדורה׳ של השטן. מערכת של חליפין והמרה. המבנה המדומיין והייצרי האידיאולוגי של האנושי החברתי. המבנה הכלכלי ממיר את תנאי הקיום הפרטיים - הישרדות, צורך ומסחר - למערכת ערכים מופרכת של רווח והפסד, של היצע וביקוש. היא ממירה את כח האינרציה של הקיום בתאווה לעוד ויותר, היא ממירה את הסקרנות בניצול הזדמנויות.
הכלכלה קשורה למטבע - לערך סחיר, כלומר בעל תוקף, מגובה בסמכות. לכן הכלכלה מטבעה היא מערכת של בעלות ושליטה וחוקים. מערכת שנשענת על פערים ביחסי הכח והקצנתם, על דיכוי וניצול. (ולהבדיל ממערכות טבעיות/אקולוגיות שמונהגות על ידי ההיגיון של איזון.)

הכלכלה משקללת לתוכה את התשוקות והדחפים והיצרים האנושיים להם היא מבקשת לעשות סובלימציה, תוך כדי שימורו ועידודו של החייתי / הטורף בספקולציה.

כלכלה היא מונותאיזם חסר אל, חסר טבע, וחסר אנושיות.

כלכל מעשיך כך שהאינטרסים והרווח שלך יהיו להשקעה: יחזיקו בעתיד משותף

bottom of page