top of page

מלך הנוצות - תואר
(קלפי שליחות)

תואר הוא תוספת לדבר. מעניק לו הקשר, נוטע אותו בשיח, במציאות. התואר מציין את הקיום של הדברים דרך ההופעה - כביטוי. במובן זה התואר שייך למרחב החברתי - למה שיכול להיות מוכר על ידי כולם. הוא מאפשר לזהות ולתקשר, לפתוח מרחב של התייחסות, ליצור מערכות של כוח, שליטה, והיררכיה.

מלך הנוצות מבקש לבטל את ההבחנה בין הדברים ואופני ההופעה שלהם. לשחרר את התואר מההוויה ואת ההוויה מהתואר. לשחרר אל הריבוי ושפע שמתארגנים תחת התואר בכל פעם מחדש. זו קריאה לעכל את התואר אל ההוויה ולהציג אותה כתכונה של ההוויה; להפוך את התוספת למה שבא לידי ביטוי בשארית.

התואר קורא לנו להתגבר על המצוי והרצוי ולפעול בשם הראוי. לקחת אחריות. להשתחרר מהגדרות ולחיות תחת אידיאל. לחיות תחת השאיפה להמשיך ולהתפתח ולהוסיף כבוד והכרה ועוצמה לתואר. למרות הסכנה.

במקום שבו התואר קודם לאדם, היה לאדם שהתואר נושא. מקור לחזון וסמכות.

bottom of page