top of page

3 ליבה - לחצים

התארגנות כוחות החיים בתוך תמונת-עולם - רוצה לומר כידע וכהזדמנות לפעולה - כפופה ללוגיקה של הלחץ: כח הפוגש/מופעל על דבר. לוגיקה שכורכת אפקטים ופעולות לכדי תוצר. הופכת את המפגש לנקודת מבט, למישור ההתייחסות החותך את המציאות.

לחץ נובע מהזמן הקצוב של החיים והמשימה. הוא הופך את המגע לקשר. מציין זיקה בין דברים ומשך של זמן. לכן אפשר להתמודד עם לחצים דרך הסדרה מערכתית של הפעולות. דרך שינוי צורה.

ככל שכוח יפגוש בדבר מה דחוס ומוצק - משהו ברור ומובחן - תגבר ההתנגדות, והסיכוי לשבר יגבר. יתבהר המישור. ככל שדבר שבו פוגש הכוח יהיה גדול ורחב, כללי והמוני, הכוח יתפזר והלחץ יקטן ויחלש. הסיכוי לסחרור ואבדן יגבר. הסיכון של הלחץ להיטמע בחיים עצמם יגבר. יתפס כחיצוני גרידא. מעורר חרדה ומשתק, מעורר אלימות וחוסר מידתיות.

כך או כך, לחץ בא לידי ביטוי. מייצר אדוות.

לחץ אינו תלוי רק במידת הכוח אלא בעיקר בדחיסות המגע ובמשך הפעולה. לחץ הוא כח מזקק ומגבש. הוא מחזיר אותנו למהות, לאינסטינקטים, לכנות שבבסיס הפעולה. הוא יכול להפוך יסודות לחומר, אירועים לעקרונות. אנשים לגיבורים.

ללא לחץ אין התקדמות

bottom of page