top of page

שמונה נוצות - חרדה
(קלפי פעולה)

שמונה נוצות - חרדה
(קלפי פעולה)

חרדה היא ׳רגש קיומי׳ המתאר מצב שבו הדברים מאבדים משמעות וכמו נסוגים מאיתנו (אל הריק). מצב נפשי המתעורר נוכח דבר מה בלתי מוגדר ומוחלט - כמו מוות. הכל בוער מבפנים, יש חוסר שקט, עד כדי איבוד קשר עם המציאות. הדמיון הופך מרחב של ממשות. והבושה עוצרת את המגע, ואת הפעולה.

הגוף לא מאפשר להתעלם ממה שהנפש דורשת, ומענה אותנו בתמורה. שאלות אודות ביצוע ומימוש, אודות משמעות והשקעה הופכות לשאלות הרות-גורל. המאבקים הפנימיים יוצאים מפרופורציה והופכים לשאלות של חיים ומוות. הוויית הדברים מקבלת הזדמנות להיחשף מבעד לתשוקה, בפעולה.

מצב החרדה אינו מבקש פתרון אלא הכרה והכלה. הכלה והכרה ברצונות, בתשוקות, בציפיות ובחזון שמאיימים לקחת אותנו מעבר למוכר. הכלה והכרה בסופיות והגבולות של כל אלו, בכדי להחזיר את תנועת הנפש לפגוש במציאות. אין תשוקה ללא חרדה, ואין חרדה ללא תשוקה.

אמץ את החרדה לליבך, העז לפעול מתוכה.

חרדה היא ׳רגש קיומי׳ המתאר מצב שבו הדברים מאבדים משמעות וכמו נסוגים מאיתנו (אל הריק). מצב נפשי המתעורר נוכח דבר מה בלתי מוגדר ומוחלט - כמו מוות. הכל בוער מבפנים, יש חוסר שקט, עד כדי איבוד קשר עם המציאות. הדמיון הופך מרחב של ממשות. והבושה עוצרת את המגע, ואת הפעולה.

הגוף לא מאפשר להתעלם ממה שהנפש דורשת, ומענה אותנו בתמורה. שאלות אודות ביצוע ומימוש, אודות משמעות והשקעה הופכות לשאלות הרות-גורל. המאבקים הפנימיים יוצאים מפרופורציה והופכים לשאלות של חיים ומוות. הוויית הדברים מקבלת הזדמנות להיחשף מבעד לתשוקה, בפעולה.

מצב החרדה אינו מבקש פתרון אלא הכרה והכלה. הכלה והכרה ברצונות, בתשוקות, בציפיות ובחזון שמאיימים לקחת אותנו מעבר למוכר. הכלה והכרה בסופיות והגבולות של כל אלו, בכדי להחזיר את תנועת הנפש לפגוש במציאות. אין תשוקה ללא חרדה, ואין חרדה ללא תשוקה.

אמץ את החרדה לליבך, העז לפעול מתוכה.

bottom of page