top of page

שמונה נוצות - חרדה
(קלפי פעולה)

חרדה היא ׳רגש קיומי׳ המתאר מצב שבו הדברים מאבדים משמעות וכמו נסוגים (אל הריק). מצב נפשי המתעורר נוכח דבר מה בלתי מוגדר ומוחלט - כמו המוות. הכל בוער מבפנים, יש חוסר שקט, עד כדי איבוד קשר עם המציאות. הדמיון הופך מרחב של ממשות. והבושה עוצרת את המגע, ואת הפעולה.

הגוף לא מאפשר להתעלם ממה שהנפש דורשת ומענה אותנו בתמורה. שאלות אודות ביצוע ומימוש, אודות משמעות והשקעה הופכות לשאלות הרות-גורל. המאבקים הפנימיים יוצאים מפרופורציה והופכים לשאלות של חיים ומוות. הוויית הדברים מקבלת הזדמנות להיחשף.

מצב החרדה אינו מבקש פתרון אלא הכלה והכרה: הכרה בפעולת הדמיון, הכרה ברצון, הכרה בתשוקות, הכרה בציפיות ובחזון. בכדי לחזור ולהפגיש את תנועת הנפש עם המציאות. אין תשוקה ללא חרדה.

אמץ את החרדה לליבך, העז לפעול מתוכה.

bottom of page